Elbow Macaroni

1 Case containing 24 boxes, 7.25 oz. each